Đã có nhiều nhà nghiên cứu đã công bố nhiều lý do tại sao giặc Phương Bắc đã đô hộ chúng ta cả ngàn năm mà sao vẫn không thể đồng hóa được người Việt Nam. Nổi bật nhất chính là vấn đề ngôn ngữ. Để có thể cai trị cũng như xâm chiếm lâu