[Drupal] Chỉnh lại cơ sở dữ liệu

config lại file Site/default/ setting.php cho đúng là được

Trả lời