[WordPress]Chỉnh sửa Site URL trong database

Sau đó các bạn tìm tới database WordPress của bạn trong PhpMyAdmin, tìm tới table wp_options và nhấn nút Browse để browse nó ra.

 

Link: http://thachpham.com/wordpress/wordpress-tutorials/chuyen-wordpress-tu-localhost-len-hosting.html

Trả lời