Cài đặt và bật ssh cho Centos 6 (5 cũng tương tự thì phải)

Để  cài đặt ssh trên Centos6 bạn cần cài đăt các gói cần thiết sau đó bật các service lên để có thể sử dụng một máy khác thực hiện các lệnh thông qua màn hìn Teminal.

 

Bạn cần cài đặt 2 gói là Opensshd-clients (cho ứng dụng client) và Openssd-server (cho chạy trên server).

 

Chuyển qua quyền root gõ:

 

# yum -y install openssh-server openssh-clients

 

(-y dùng để tự động Yes khi nó hỏi bạn có muốn download hay cấu hình gì không, để tránh vất cả thì đặt Yes).

 

Tiếp tục sử dụng các lệnh sau để start service:

# chkconfig sshd on

— Lệnh này dùng để cấu hình cho ssh luôn khởi động cùng hệ thống.


# service sshd start

 

— Bắt đầu Start dịch vụ này.

 

 

Khi cài xong bàn hoàn toàn có thể sử dụng chúng để giao tác từ máy này qua máy kia thông qua lệnh:

 

# ssh [email protected]

–username: tên user của máy cần ssh

–ip : là địa chỉ ip của máy đó

 

Trả lời