Chuyện Bác Hồ

Suốt đời mình, Bác Hồ luôn gương mẫu chấp hành kỷ cương phép, nước đồng thời cũng suốt đời kiên trì giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền.
Người nêu khẩu hiệu Cần, Kiệm đi liền với Liêm, Chính. Như Bác đã giải thích: Liêm tức là không tham ô, luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của nhân dân. Chính tức là việc phải, thì dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.
Cuối năm 1945, khi giao việc cho đồng chí Lê Giản sang phụ trách ngành Liêm phỏng (nay là ngành công an), Bác nói đại ý: Trung ương quyết định chú sang làm Liêm phỏng. Bác lưu ý chú phải “thiết diện vô tư”, bốn chữ thôi. Rồi Người giải thích: “thiết diện” là mặt sắt nghĩa là làm công an phải kiên quyết, cứng rắn, “vô tư” là không thiên vị, phải hết sức công bằng. Chú không “thiết diện vô tư” trong công việc thì Bác sẽ “thiết diện vô tư” với chú.
Đi đôi với giáo dục đạo đức, Bác kịp thời ban hành pháp luật. Ngáy 27/11/1945, Bác ký sắc lệnh ấn đinh hình phạt tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị phạt từ 5 đến 20 năm khổ sai và nộp phạt gấp đôi số tiền hối lộ.
Dù rằng việc ban hành sắc lệnh tương đối dễ, tổ chức đưa nó vào cuộc sống, làm cho nó có hiệu lực khó hơn nhiều nhưng Người đã ban và gương mẫu thực hiện:
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại tá Trần Dụ Châu, vốn cũng là người cách mạng, nhưng khi làm Cục trưởng Cục Quân nhu, đã lợi dụng chức vụ để bớt xén phần cơm áo vốn đã rất kham khổ, thiếu thốn của bộ đội ta để cùng đồng bọn phè phỡn, truỵ lạc và lãng phí…. Vụ án được khởi tố, đưa ra toà án quân sự và y bị lĩnh án tử hình. Trần Dụ Châu đã cùng gia đình chống án lên Bác để được khoan hồng. Vụ án đã gây cho Bác một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng với loại sâu mọt đục khoét nhân dân, trị một người cứu muôn người, dù rất đau lòng, Người đã ký lệnh bác đơn của Trần Dụ Châu sau một đêm trắng suy nghĩ.
Bác Hồ hết lòng thương yêu dạy bảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, nhưng kẻ nào lạm dụng tình thương đẹp đẽ ấy của Người làm ảnh hưởng đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, mất thanh danh uy tín của Đảng và Nhà nước thì dù họ là thứ trưởng hay bộ trưởng đi nữa thì vẫn phải được xét xử đúng luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lập pháp đồng thời cũng là nhà hành pháp vĩ đại.
………………
HÌNH ẢNH: Bút tích đề tặng của Bác Hồ trong cuốn sổ vàng của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tháng 9 năm 1949.
…NVN…
Suốt đời mình, Bác Hồ luôn gương mẫu chấp hành kỷ cương phép, nước đồng thời cũng suốt đời kiên trì giáo dục đạo đức cho cán bộ đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền.
Người nêu khẩu hiệu Cần, Kiệm đi liền với Liêm, Chính. Như Bác đã giải thích: Liêm tức là không tham ô, luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của nhân dân. Chính tức là việc phải, thì dù nhỏ cũng làm, việc trái dù nhỏ cũng tránh.
Cuối năm 1945, khi giao việc cho đồng chí Lê Giản sang phụ trách ngành Liêm phỏng (nay là ngành công an), Bác nói đại ý: Trung ương quyết định chú sang làm Liêm phỏng. Bác lưu ý chú phải "thiết diện vô tư", bốn chữ thôi. Rồi Người giải thích: "thiết diện" là mặt sắt nghĩa là làm công an phải kiên quyết, cứng rắn, "vô tư" là không thiên vị, phải hết sức công bằng. Chú không "thiết diện vô tư" trong công việc thì Bác sẽ "thiết diện vô tư" với chú.
Đi đôi với giáo dục đạo đức, Bác kịp thời ban hành pháp luật. Ngáy 27/11/1945, Bác ký sắc lệnh ấn đinh hình phạt tội đưa và nhận hối lộ sẽ bị phạt từ 5 đến 20 năm khổ sai và nộp phạt gấp đôi số tiền hối lộ. 
Dù rằng việc ban hành sắc lệnh tương đối dễ, tổ chức đưa nó vào cuộc sống, làm cho nó có hiệu lực khó hơn nhiều nhưng Người đã ban và gương mẫu thực hiện:
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đại tá Trần Dụ Châu, vốn cũng là người cách mạng, nhưng khi làm Cục trưởng Cục Quân nhu, đã lợi dụng chức vụ để bớt xén phần cơm áo vốn đã rất kham khổ, thiếu thốn của bộ đội ta để cùng đồng bọn phè phỡn, truỵ lạc và lãng phí.... Vụ án được khởi tố, đưa ra toà án quân sự và y bị lĩnh án tử hình. Trần Dụ Châu đã cùng gia đình chống án lên Bác để   được khoan hồng. Vụ án đã gây cho Bác một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng với loại sâu mọt đục khoét nhân dân, trị một người cứu muôn người, dù rất đau lòng, Người đã ký lệnh bác đơn của Trần Dụ Châu sau một đêm trắng suy nghĩ.
Bác Hồ hết lòng thương yêu dạy bảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, nhưng kẻ nào lạm dụng tình thương đẹp đẽ ấy của Người làm ảnh hưởng đến tính mệnh và tài sản của nhân dân, mất thanh danh uy tín của Đảng và Nhà nước thì dù họ là thứ trưởng hay bộ trưởng đi nữa thì vẫn phải được xét xử đúng luật. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà lập pháp đồng thời cũng là nhà hành pháp vĩ đại.
..................
HÌNH ẢNH: Bút tích đề tặng của Bác Hồ trong cuốn sổ vàng của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tháng 9 năm 1949.
...NVN...