người còn mộng, thích rong chơi ta đau một kiếp đủ rồi, mong yên

người còn mộng, thích rong chơi

ta đau một kiếp đủ rồi, mong yên