Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.