Học thì ngu mà cầm cu thì giỏi

Học thì ngu mà cầm cu thì giỏi –:D