Kể câu chuyện chỉ có từ bắt đầu bằng chữ C

Cống câu cầu cất, các cụ có cái cưa cùn, cưa cái củ cặc cưa cùn cả cưa.