Kể câu chuyện chỉ có từ bắt đầu bằng chữ T

Tên thiếu tá trên trực thăng tỉa từng thằng tạch tạch tạch tạch…