Chuông nguyện hồn ai

“Cho nên, đừng hỏi
Chuông nguyện hồn ai.
Nguyện hồn ngươi đấy”.
(John Donne).