Phải luôn ghi nhớ

Bạn đi làm – phải chú ý an toàn
Nếu xảy ra tai nạ

Người khác sẽ:

  • Ngủ với vợ bạn
  • Đánh đập con bạn
  • Tiêu tiền bảo hiểm của bạn
  • Cha mẹ bạn sẽ ra sao