Lỗi kết nối từ client tới DB Oracle

Để tiến hành chạy được Pentaho 7.1 yêu cầu phải có JDK 8 trở lên nhưng hiện máy mình chỉ có JDK 7 nên phải hì hục đi cài JDK 8, cũng lắm nhiêu khê do mạng công ty lại chặn việc tải các phần mềm JDK và Netbean về.

Qua việc vận lộn với việc cài đặt để có thể sử dụng Pentaho trên win 10, có nhiều phương án nhưng đều không OK, cách tốt nhất để chạy được thì với win 10 64bit thì ta cài JDK8 64bit là OK thôi.

OK, quay lại việc chính, do hôm trước vận lộn mình đã cài đặt và thiết lập lại biến môi trường bị sai, hôm sau khi cần log vào DB để nghiên cứu query thì không tài nào vào được.
– Đối với SQLPLUS thì khi login bị báo lỗi 12154, lỗi này được thông báo do việc cài đặt và thiết lập biến môi trường bị lỗi.
– Đối với DBFORGE thì ứng dụng bị stop luôn 🙁

Để giải quyết vấn đề ta chỉ đơn giản là thiết lập lại biến môi trường ORACLE_HOME đúng đường dẫn là được: ORACLE_HOME=C:\app\Administrator\product\11.2.0\client_1 (Logout và login lại windown).

=> Bài học: Ban đầu suy nghĩ hay là do DB nhưng không phải, ta cần cẩn thận khi tiến hành cài đặt hay sửa đổi các biến môi trường, thư mục… vì có thể ảnh hưởng tới các phần mềm khác, luôn trong trạng thái lỗi là do mình do client chứ k phải lỗi từ Server.

Check và sửa lỗi sai pass quá nhiều khi đăng nhập DB Oracle

 1. Check config và sửa Config
SELECT * FROM dba_profiles WHERE PROFILE=’CRM_PROFILE’ ORDER BY resource_name;

 

 

Trong đó:
FAILED_LOGIN_ATTEMPTS : số lần tối đa cho phép gõ sai Pass, quá giới hạn Account sẽ bị LOCK. Hiện hệ thống config là 20 lần
PASSWORD_LOCK_TIME: thời gian khoá Pass khi gõ sai nhiều lần (đơn vị ngày). Hiện hệ thống config là 5 ngày

Cách xử lý:
+ set FAILED_LOGIN_ATTEMPTS là UNLIMITED hoặc tăng số lần gõ sai (không nên)
+ giảm thời gian khoá PASSWORD_LOCK_TIME: có thể để là 30p (hiện là 5 ngày)

2. UNLOCK lại User bằng query:

Check trạng thái của từng User:

SELECT username, account_status,lock_date, PROFILE FROM dba_users;

 

Query Unlock User

ALTER USER VTVCABTEST_ECR ACCOUNT UNLOCK;

 

 

 1. Check lại LOG Login hệ thống bằng query:
select USERID,

userhost,returncode,

–decode(returncode,01017,’Login Error’,’Acount Locked’) “ISSUE”,

spare1,

TO_CHAR ( CAST( ( FROM_TZ( CAST( TO_DATE( TO_CHAR( ntimestamp# , ‘DD/MM/YYYY HH:MI PM’), ‘DD/MM/YYYY HH:MI PM’ ) AS TIMESTAMP ) , ‘GMT’ ) AT LOCAL ) AS TIMESTAMP) , ‘DD/MM/YYYY HH:MI PM’) “Time”,

sqltext,

comment$text from SYS.aud$

where returncode<>0–returncode IN(1017,28000,1051293) –AND USERID=’VTVCABTEST_ECR’

order by ntimestamp# desc ;

 

Hoặc:

SELECT

TO_CHAR(TIMESTAMP,’DD/MM/YYYY HH24:MI’) TIMESTAMP,

SUBSTR(OS_USERNAME,1,20) OS_USERNAME,

SUBSTR(USERNAME,1,20) USERNAME,

SUBSTR(TERMINAL,1,20) TERMINAL,

ACTION_NAME,

RETURNCODE

FROM

SYS.DBA_AUDIT_SESSION

WHERE RETURNCODE<>0

–USERNAME LIKE ‘VTVCAB%’ AND

–TIMESTAMP BETWEEN SYSDATE-30 AND SYSDATE

ORDER BY

TIMESTAMP DESC;

 

 

Lấy danh sách các bảng

— Lấy danh sách bảng
SELECT ut.TABLE_NAME FROM USER_TABLES ut;
— Lấy khóa chính của bảng
SELECT
ucc.TABLE_NAME “Table”,
ucc.COLUMN_NAME “PK”
FROM USER_TABLES ut
FULL JOIN USER_CONSTRAINTS uc ON uc.TABLE_NAME = ut.TABLE_NAME
FULL JOIN USER_CONS_COLUMNS ucc ON ucc.CONSTRAINT_NAME = uc.CONSTRAINT_NAME
WHERE uc.CONSTRAINT_TYPE = ‘P’
ORDER BY ucc.TABLE_NAME
;
— Lấy các indexing
SELECT * FROM USER_INDEXES
WHERE INDEX_TYPE = ‘NORMAL’
;

— Danh sách cột của bảng
SELECT
utc.TABLE_NAME “Table”,
utc.COLUMN_ID “ID”,
utc.COLUMN_NAME “Column”
DECODE(ucc.COMMENTS, NULL, ‘ ‘, ucc.COMMENTS) “Comment”,
–(SELECT COUNT(*) FROM FINACCPAYMENTPREFERENCES) –
utc.NUM_NULLS “#Field”
FROM
USER_TAB_COLUMNS utc,
USER_COL_COMMENTS ucc
WHERE utc.TABLE_NAME = ucc.TABLE_NAME
AND utc.COLUMN_NAME = ucc.COLUMN_NAME
AND utc.TABLE_NAME IN (‘R_BIENDONGDULIEU’)
–AND utc.TABLE_NAME IN (SELECT ut.TABLE_NAME FROM USER_TABLES ut)
ORDER BY utc.TABLE_NAME, utc.COLUMN_ID
;

— Tìm tất cả khóa ngoại của bảng
— http://stackoverflow.com/questions/1729996/list-of-foreign-keys-and-the-tables-they-reference
SELECT
ucc.table_name “Table”, ucc.column_name “Column”,
uccpk.table_name “HaveFK_Table”, uccpk.column_name “HaveFK_Column”
–,(SELECT COUNT(ucc.column_name) FROM ucc.table_name) “Select”
FROM user_cons_columns ucc
JOIN user_constraints uc ON uc.constraint_name = ucc.constraint_name
JOIN user_constraints ucpk ON ucpk.constraint_name = uc.r_constraint_name
JOIN user_cons_columns uccpk ON uccpk.constraint_name = ucpk.constraint_name
WHERE ucc.table_name = ‘FINACCPAYMENTPREFERENCES’
ORDER BY uccpk.table_name, ucc.column_name
;
— Khóa ngoại của tất cả các bảng
SELECT
ucc.table_name “Table”, ucc.column_name “Column”,
uccpk.table_name “HaveFK_Table”, uccpk.column_name “HaveFK_Column”
–,(SELECT COUNT(ucc.column_name) FROM ucc.table_name) “Select”
FROM user_cons_columns ucc
JOIN user_constraints uc ON uc.constraint_name = ucc.constraint_name
JOIN user_constraints ucpk ON ucpk.constraint_name = uc.r_constraint_name
JOIN user_cons_columns uccpk ON uccpk.constraint_name = ucpk.constraint_name
JOIN USER_TABLES ut on ut.TABLE_NAME = ucc.TABLE_NAME
ORDER BY uccpk.table_name, ucc.column_name
;

— Tìm tất cả các bảng tham chiếu tới bảng
SELECT
ucc.table_name “Table”, ucc.column_name “Column”,
uccfk.table_name “FKofTable”, uccfk.column_name “FKofColumn”
FROM user_cons_columns ucc
JOIN user_constraints uc ON uc.constraint_name = ucc.constraint_name
JOIN user_constraints ucfk ON ucfk.r_constraint_name = uc.constraint_name
JOIN user_cons_columns uccfk ON uccfk.constraint_name = ucfk.constraint_name
WHERE ucc.table_name = ‘OUUNITS’
ORDER BY uccfk.table_name, uccfk.column_name
;

Full Text Search Từ Lý Thuyết đến Thực Tiễn (Phần Cuối)

Introduction

Trong loạt bài viết trước về Full-text search, mình đã giới thiệu về các khái niệm hết sức cơ bản để làm nên một search-engine:

Trong bài viết này, để khép lại loạt bài về Full-Text search, mình sẽ hướng dẫn cách làm một search engine hết sức đơn giản sử dụng inverted index. Sample code mình sẽ sử dụng Python để cho dễ hiểu.

Code Design

Việc đầu tiên trước khi code chúng ta phải design xem chương trình của chúng ta sẽ gồm những module nào, nhiệm vụ mỗi module ra sao. Để design được thì chúng ta phải làm rõ yêu cầu bài toán và cách giải quyết.

Bài toán trong bài viết này là xây dụng một search engine. Để cho đơn giản chúng ta sẽ xây dựng search engine trên command line, dựa trên đầu vào là các documents với format được định nghĩa trước. Trong bài này, mình sẽ sử dụng một sample nhỏ của twitter data như là input documents. Bài toán được tóm tắt lại như dưới đây:

1
2
3
4
5
6
Input document:
11 superkarafan superkarafan http://twitter.com/superkarafan Yes. He is Kendo Kobayashi. One of great JKamilia RT "@nicolexrina: Is your twitter DP you? I have seen him in ametalk before!"
12 sao_mama saomama http://twitter.com/sao_mama @miwauknow 持って行きたいけど、北海道からだから重い(T_T)飲むゼリーとかはダメなのかな。「SMT」のときそうしたんだけど・・・

Command-line Interface:
./searcher <word>

Như đã giới thiệu ở loạt bài trước, Full Text Search sử dụng inverted index để lưu lại term và các document chứa term đó:

1
"this" => {D1, D2, D3, D4}

Vì vậy chúng ta cần một module để lưu Structure này, chúng ta sẽ gọi module đó là DocID. DocID sẽ có nhiệm vụ là lưu term và một array để chứa id của các documents mà chứa term đó.

Tuy nhiên chỉ lưu đơn thuần dữ liệu inverted index thì sẽ không đủ, chúng ta cần một module để lưu lại các document và ID của chúng để khi có kết quả tìm kiếm chúng ta có thể present kết quả dễ dàng hơn. Module này chúng ta sẽ gọi là Content. Content sẽ lưu lại Id và nội dung của document.

Chúng ta cũng sẽ cần một module để làm nhiệm vụ phân tích document ra thành các term như đã giới thiệu trong Bài 2: Kỹ thuật Tokenize. Chúng ta sẽ gọi module này là Tokenizer.

Đã có Tokenizer, DocID, Content, chúng ta cần một module sử dụng cả 3 module này để lưu trữ thông tin được tạo ra từ Tokenizer vào DocID và Content, chúng ta sẽ gọi nó là Indexer.

Cuối cùng, chúng ta cần một module sử dụng boolean logic như đã giới thiệu trong Bài 3 để tìm kiếm. Chúng ta sẽ gọi module này là Searcher. Module Searcher sẽ có nhiệm vụ sử dụng tách query ra thành các term, search ra một tập document chứa các term đó, và present ra màn hình.

Tóm tắt lại chúng ta sẽ có các module sau:

 • DocID : Lưu inverted index
 • Content : Lưu id và dữ liệu thô từ input data
 • Tokenizer : Bóc tách term
 • Indexer : Sử dụng tokenizer để lưu thông tin
 • Searcher : Tìm kiếm

Implement

Để implement bài toán này chúng ta sẽ sử dụng python. Chúng ta cũng cần một thư viện để lưu lại/sử dụng (dump) dữ liệu (inverted index) ra file. Python có một thư viện rất tốt để dump data structure ra file gọi là Pickle.

Sử dụng pickle, chúng ta sẽ lưu dữ liệu ra file và khi load chương trình lên sẽ sử load file vào data structure lên sau. Tách ra làm 2 bước như vậy giúp chúng ta tách biệt được 2 quá trình 1) Index và 2) Search, mà qua đó khi có thêm dữ liệu mới, index file sẽ được update thêm mà không ảnh hưởng đên Searcher.

Dưới đây chúng ta sẽ đi lần lượt vào implementation của từng module. Đầu tiên là DocID.

DocID

DocID – DocID.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
import pickle

class DocID:
 def __init__(self):
  self.docIDTable = dict()

 def get_doc_num(self):
  return len(self.docIDTable)

 def set(self, term, docID, termPos):
  value = self.docIDTable.get(term, [])
  value.append((docID, termPos))
  self.docIDTable[term] = value

 def get(self, term):
  return self.docIDTable.get(term, [])

 def dump(self, file):
  f = open(file, "w")
  pickle.dump(self.docIDTable, f)
  f.close()

 def load(self, file):
  f = open(file)
  self.docIDTable = pickle.load(f)
  f.close()

Ở DocID chúng ta có property docIDTable được lưu dưới dạng dictionary của python, mà trong đó key là term , và value sẽ là array chứa Ids của các document chứa term đó. docIDTable chính là biểu diễn bằng code của inverted index data structure.

Module DocID có các hàm dump và load để lưu dữ liệu ra file và load dữ liệu lên memory. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với implemetation của module Content.

Content

Content – Content.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
import pickle

class Content:
 def __init__(self):
  self.contentTable = dict()

 def get_content_num(self):
  return len(self.contentTable)

 def set(self, content):
  self.contentTable[self.get_content_num()] = content
  current_index = self.get_content_num() - 1
  return current_index

 def get(self, id):
  return self.contentTable.get(id)

 ...

Module này chỉ nhằm nhiệm vụ lưu lại dữ liệu của document và Id của document đó. Việc này sẽ được thực hiện cũng qua dictionary của python, với key là Id của document, và value là content của document tương ứng.

Tiếp đến, module Tokenizer sẽ được implement như dưới đây

Tokenizer

Để cho đơn giản, tokenizer của chúng ta sẽ sử dụng ngram.

Tokenizer – Tokenizer.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class Tokenizer:
 def __init__(self, engine):
  self.engine = engine

 def split(self, statement, ngram):
  result = []
  if(len(statement) >= ngram):
   for i in xrange(len(statement) - ngram + 1):
    result.append(statement[i:i+ngram])
  return result

Indexer

Indexer – Indexer.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
from docid import DocID
from content import Content
from tokenizer import Tokenizer

class Index:
 def __init__(self, ngram):
  self.tokenizer = Tokenizer("ma")
  self.docID = DocID()
  self.content = Content()
  self.ngram = ngram

 def tokenize(self, statement):
  return self.tokenizer.split(statement)

 def append_doc(self, token, id, pos):
  return self.docID.set(token, id, pos)

 def set_content(self, statement):
  return self.content.set(statement)

 def append(self, statement):
  tokenized_str = self.tokenize(statement)
  content_id = self.set_content(statement)

  token_index = 0

  for token in tokenized_str:
   self.append_doc(token, content_id, token_index)
   token_index += 1

 def dump(self, dir):
  f_content_name = "content.pickle"
  f_docid_name = "docid.pickle"
  self.content.dump(f_content_name)
  self.docID.dump(f_docid_name)

 def load(self, dir):
  f_content_name = "content.pickle"
  f_docid_name = "docid.pickle"

  self.content.load(f_content_name)
  self.docID.dump(f_docid_name)

def main(filepath, column):
 indexer = Index(NGRAM)
 f = codecs.open(filepath, "r", "utf-8")
 lines = f.readlines()

 for line in lines:
  print line
  elems = line.split("\t")
  indexer.append(''.join(elems[column-1]))

 f.close()
 indexer.dump("data/")
 return

if __name__ == "__main__":
 if len(sys.argv) < 3:
  print "usage: ./indexer.py INPUT_TSV_FILE_PATH TARGET_COLUMN_NUM"
  sys.exit(1)
 filepath = sys.argv[1]
 column = int(sys.argv[2])
 main(filepath, column)

Module này có nhiệm vụ là sử dụng Tokenizer để tách input document thành các term sử dụng ngram, tức là mỗi term sẽ có độ dài bằng độ dài ngram. Sau đó sẽ index term đó vào DocID, nếu term đó đã tồn tại thì id của document hiện tại sẽ được add vào docIDTable của docId thông qua hàm “set”.

Kết quả index sẽ được lưu vào file docid.pickle (inverted index data) và content.pickle (content data).

Searcher

Module này có nhiệm vụ load dữ liệu đã qua index từ 2 file docid.pickle và content.pickle vào memory, sau đó với mỗi query, Searcher sẽ phân tích query đó thành các term dựa vào tokenizer, tìm kiếm document chứa các term đó dựa vào dữ liệu từ docid, và present kết quả ra màn hình dựa vào dữ liệu lấy được từ content.pickle:

Searcher – Searcher.py
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
from docid import DocID
from content import Content
from tokenizer import Tokenizer
from collections import Counter
import collections

class Searcher:
 def __init__(self, ngram, dir):
  self.docID = DocID()
  self.tokenizer = Tokenizer()
  self.content = Content()
  self.docID.load(dir + "docid.pickle")
  self.content.load(dir + "content.pickle")
  self.result = dict()

 def search(self, statement, numOfResult):
  tokenized_list = self.tokenizer.split_query(statement)
  return self._search(tokenized_list, numOfResult)

 def _search(self, tokenList, numOfResult):
  token_search_index = 0

  for token in tokenList:
   content_ids = self.docID.get(token)

   for content_id in content_ids:
    if not result[content_id]:
     self.result[content_id] = 0
    else:
     self.result[content_id] = result[content_id] + 1

 def print_result(self):
  sorted_result = sorted(self.result.items(), reverse=True)
  for item in sorted_result:
   print "{}\n".format(self.content.get(item))

Chúng ta có thể thấy Searcher là một module rất đơn giản sử dụng tokenizer để bóc tách query. Sau khi bóc tách query thành các term, với mỗi term chúng ta sẽ tìm các document chứa term đó dựa vào docID. Mỗi term chúng ta sẽ thu được một chuỗi Ids chứa id của document chứa chúng.

Để kết hợp các các chuỗi ids tìm được thành kết quả cuối cùng, chúng ta làm một mô hình ranking rất đơn giản, document nào chứa nhiều term hơn thì hiển thị trước. Logic này được thực hiện dựa vào tạo một dictionary chứa kết quả (self.result) , cứ mỗi khi tìm được document nào thì ta cộng kết quả thêm 1.

Kết quả cuối cùng sẽ được in ra màn hình thông qua hàm print_result. Như vậy chúng ta đã implement xong một search engine hết sức đơn giản.

Conclusion

Thông qua chuỗi bài viết, chúng ta đã hiểu được phần nào việc tạo ra một search engine. Để có một search engine thành công, như google hay yahoo, không những performance phải được hoàn thiện ở mức tối đa với khối lượng dữ liệu rất lớn, thì việc có một mô hình ranking thích hợp cũng vô cùng quan trọng. Hy vọng chuỗi bài viết đã đem đến cho các bạn cái nhìn cơ bản nhất về search engine.

Full Text Search Từ Khái Niệm đến Thực Tiễn (Phần 4)

Introduction

Trong phần 3, các bạn đã được tìm hiểu về việc sử dụng Boolean Logic để tìm ra các Document chứa các term trong query cần tìm kiếm. Vậy sau khi tìm được các Document thích hợp rồi thì chỉ việc trả lại cho người dùng, hay đưa lên màn hình? Bài toán sẽ rất đơn giản khi chỉ có 5, 10 kết quả, nhưng khi kết quả lên đến hàng trăm nghìn, thì mọi việc sẽ không đơn giản là trả lại kết quả nữa. Lúc đó sẽ có vấn đề mới cần giải quyết, đó là đưa kết quả nào lên trước, hay chính là bài toán về Ranking

Việc Ranking trong Full Text Search thông thường sẽ được thực hiện thông qua việc tính điểm các Document được tìm thấy, rồi Rank dựa vào điểm số tính được. Việc tính điểm thế nào sẽ được thực hiện thông qua các công thức, hay thuật toán, mà mình gọi chung là Ranking Model

Ranking Model

Trong bài viết về Ranking news, mình đã nói về việc giải quyết một bài toán gần tương tự. Tuy nhiên bài toán lần này cần giải quyết khác một chút, đó là việc Ranking sẽ phải thực hiện dựa trên mối quan hệ giữa “query terms” và “document”.

Ranking Model được chia làm 3 loại chính: Static, Dynamic, Machine Learning. Dưới đây mình sẽ giới thiệu lần lượt về mỗi loại này.

Static

Static ở đây có nghĩa là, Ranking Model thuộc loại này sẽ không phụ thuộc vào mối quan hệ ngữ nghĩa giữa “query term” và “document”. Tại sao không phụ thuộc vào “query term” mà vẫn ranking được? Việc này được giải thích dựa theo quan điểm khoa học là độ quan trọng của document phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các document với nhau.

Chúng ta sẽ đi vào cụ thể một Ranking Model rất nổi tiếng trong loại này, đó chính là PageRank. PageRank là thuật toán đời đầu của Google, sử dụng chủ yếu cho web page, khi mà chúng có thể “link” được đến nhau. Idea của PageRank là “Page nào càng được nhiều link tới, và được link tới bởi các page càng quan trọng, thì score càng cao”. Để tính toán được PageRank, thì chúng ta chỉ cần sử dụng WebCrawler để crawl được mối quan hệ “link” giữa tất cả các trang web, và tạo được một Directed Graph của chúng.

Chính vì cách tính theo kiểu, tạo được Graph xong là có score, nên mô hình dạng này được gọi là “Static”.

Ngoài PageRank ra còn có một số thuật toán khác gần tương tự như HITS đã từng được sử dụng trong Yahoo! trong thời gian đầu.

Dynamic

Ranking Model thuộc dạng Dynamic dựa chủ yếu vào Mối quan hệ giữa “query term” và “document”. Có rất nhiều thuật toán thuộc dạng này, có thuật toán dựa vào tần suất xuất hiện của “query term” trong document, có thuật toán lại dựa vào các đặc tính ngữ nghĩa (semantic) của query term , có thuật toán lại sử dụng những quan sát mang tính con người như thứ tự xuất hiện các từ trong “query term” và thứ tự xuất hiện trong “document”.

Một trong những thuật toán được sử dụng nhiều nhất là TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency). Thuật toán này dựa vào Idea là “query term” xuất hiện càng nhiều trong document, document sẽ có điểm càng cao.

Thuật toán này được biểu diễn dưới công thức sau

TF−IDF(t,d,D)=TF(t,d)∗IDF(t,D)

Ở đây t là query term, d là document cần được score, và D là tập hợp “tất cả” các documents. Trong đó thì:

TF(t,d)=frequency(t,d)
IDF(t,D)=logN∥{d∈D:t∈d}∥

Một cách đơn giản thì:

 • TF : tần suất xuất hiện của term t trong document d
 • IDF : chỉ số này biểu hiện cho tần suất xuất hiện của term t trong toàn bộ các documents. t xuất hiện càng nhiều, chỉ số càng thấp (vì xuất hiện quá nhiều đồng nghĩa với độ quan trọng rất thấp)

Công thức của TF-IDF đã phối hợp một cách rất hợp lý giữa tần suất của term và ý nghĩa/độ quan trọng của term đó.

Trong thực tế thì người ta hay sử dụng thuật toán Okapi BM25 hay gọi tắt là BM25, là một mở rộng của TF-IDF, nhưng thêm một vài weight factor hợp lý.

Machine Learning

Ngoài việc sử dụng các mối quan hệ đơn giản giừa query term và document, hay giứa document với nhau, thì gần đây việc sử dụng học máy (Machine Learning) trong Ranking cũng đang trở nên rất phổ biến. Để nói về Machine Learning thì không gian bài viết này có lẽ là không đủ, mình sẽ nói về ý tưởng của Model này.

Idea của việc sử dụng Machine Learning trong ranking là chúng ta sẽ sử dụng một mô hình xác suất để tính toán. Cụ thể hơn là chúng ta sẽ sử dụng supervised learning, nghĩa là chúng ta sẽ có input là một tập dữ liệu X để training, một model M ban đầu, một hàm error để so sánh kết quả output X’ có được từ việc áp dụng model M vào query term, và một hàm boost để từ kêt quả của hàm error chúng ta có thể tính lại được model M. Việc này được lặp đi lặp lại mỗi lần có query, hoặc lặp lại một cách định kỳ (1 ngày 1 lần, 1 tháng 1 lần..) để model M luôn luôn được cải thiện.

Thuật toán gần đây được sử dụng khá nhiều trong Ranking model chính là Gradient Boosting Decision Tree mà các bạn có thể tham khảo ở đây

Conclusion

Bài viết đã giới thiệu về 3 mô hình chính dùng để Ranking kết quả tìm kiếm trong Full Text Search. Trong thực tế thì các công ty lớn nhưn Google, Yahoo, MS sẽ không có một mô hình cố định nào cả, mà sẽ dựa trên các kết quả có từ người dùng để liên tục cải thiện. Không có một mô hinh nào là “đúng” hay “không đúng” cả, mà để đánh giá Ranking Model chúng ta sẽ phải dựa trên thông kê người dùng (như click rate, view time…). Việc hiểu rõ Ranking Model sẽ giúp chúng ta build được một search engine tốt cho service của mình, đông thời cũng giúp ích rất nhiều cho việc SEO (Search Engine Optimization).

Tài liệu tham khảo: – Yahoo! Learning to Rank Challenge Overview

Full Text Search, Từ Khái Niệm đến Thực Tiễn (Phần 3)

Introduction

Trong phần 2, chúng ta đã nắm được một kĩ thuật cơ bản và quan trọng để tạo ra search-engine, đó chính là kĩ thuật tách chữ (Tokenize), thông qua 2 phương pháp chính là N-gram và Morphological Analysis. Nhờ có kĩ thuật này mà văn bản gốc sẽ được bóc tách thành các kí tự, sau đó sẽ được lưu trữ dưới dạng Inverted Index như đã giới thiệu ở phần 1.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu là làm thế nào, mà khi được cung cấp đầu vào là một chuỗi truy vấn (query string), search engine sẽ cung cấp được cho chúng ta kết quả phù hợp nhất. Về cơ bản, để tìm kiếm bên trong một khối dữ liệu khổng lồ đã được index dưới dạng “Inverted Index”, search-engine sẽ sử dụng “Boolean Logic”.

Boolean Logic và tại sao Search Engine lại sử dụng Boolean Logic

Khi nhắc đến Boolean Logic, các bạn sẽ hình dung ra trong đầu những hình ảnh như thao tác AND/OR/XOR với bit, mạch logic trong điện tử số, hay biểu đồ ven. Đối tượng thao tác của Boolean Logic có thể là bit, cổng logic, hay là tập hợp (set). Trong bài này, Boolean Logic sẽ được nhắc đến với đối tượng là tập hợp (set), và hình ảnh dễ hình dung nhất khi thao tác với đối tượng này chính là biểu đồ Ven.

Để tìm hiểu mối liên quan giữa Boolean Logic và Search Engine, chúng ta hãy thử hình dung cơ chế của Search Engine. Khi được cung cấp một chuỗi truy vấn (query string), việc đầu tiên Search Engine sẽ phải sử dụng Parser module để bóc tách chuỗi truy vấn này theo một ngữ pháp đã được qui định trước, để tạo thành các token sử dụng cho logic tìm kiếm. Việc sử dụng Parser này cũng giống như compiler hay intepreter sẽ sử dụng các cú pháp đã được định nghĩa trước của một ngôn ngữ bất kỳ để dịch một đoạn code ra mã máy hoặc là bytecode. Ngữ pháp qui định trước càng phức tạp, không chỉ dẫn đến việc parse chuỗi truy vấn trở nên phức tạp hơn, việc viết ra một câu truy vấn phức tạp hơn (ảnh hưởng đến người dùng), mà còn khiến logic tìm kiếm cũng trở nên phức tạp, qua đó làm giảm hiệu suất của việc tìm kiếm. Chính vì thế mà việc tận dụng một ngữ pháp gần giống với Boolean Logic không những sẽ giúp giữ cho độ phức tạp khi parse query string ở mức thấp, mà nó còn giúp cho người dùng tạo ra những câu truy vấn dễ hiểu hơn.

Sử dụng Boolean Logic trong Search Engine

Boolean logic sử dụng trong Search Engine thường sẽ gồm 3 phép toán chính là AND, NOT và OR Hãy trở lại ví dụ gần giống trong phần 1, chúng ta có 5 documents {D1, D2, D3, D4, D5} đã được index như sau:

1
2
3
4
5
D1 = "This is first document"
D2 = "This is second one"
D3 = "one two"
D4 = "This one is great"
D5 = "This two is great!"
1
2
3
4
5
6
7
"this" => {D1, D2, D4, D5}
"is" => {D1, D2, D4, D5}
"first" => {D1}
"document" => {D1}
"second" => {D2}
"one" => {D2, D3, D4}
"two" => {D3, D5}

Giả sử chúng ta muốn query một câu truy vấn như sau : “This one”. Sử dụng Morphological Analysis đã giới thiệu trong phần 2, chúng ta sẽ tách câu truy vấn đó thành 2 token là “This” và “one”. Bỏ qua yếu tố chữ hoa và chữ thường, thì “This” đã được index {D1, D2, D4, D5}, và “one” đã được index {D2, D3, D4}.

Thông thường để cho dễ hiểu và phù hợp với logic của người dùng, thì space sẽ tương đương với logic AND, hay là việc tìm kiếu “This one” sẽ tương đương với kết tìm kiếm “This” AND với kết quả tìm kiếm “one”. Hay như trong ví dụ này thì kết quả tìm kiếm sẽ là kết quả AND của 2 set {D1, D2, D4, D5} và {D2, D3, D4}. Kết quả này có thể thấy dễ dàng là {D2, D4}

Vậy nếu người dùng input là “This OR one” thì sao? Lúc này kết quả tìm kiếm sẽ là

1
{D1, D2, D4, D5} OR {D2, D3, D4} = {D1, D3, D5}

Từ ví dụ trên chúng ta thấy rằng độ phức tạp của việc tìm kiếm lúc này sẽ chuyển thành

1
2
3
Độ phức tạp của parse query string(1) 
+ Độ phức tạp của Index lookup(2) 
+ Độ phức tạp của thao tác boolean Logic dựa trên kết quả của Index lookup(3)

(1) thường sẽ không lớn do query string do user input khá ngắn, và trong trường hợp query string được generate phức tạp khi sử dụng lucene hoặc solr, thì việc sử dụng boolean logic rất đơn giản cũng làm độ phức tạp khi parse query string là không cao.

(2) Độ phức tạp của Index lookup tương đương với việc tìm kiếm giá trị của một key trong Hash table, chỉ khác là trên HDD, tuy nhiên so sánh với việc tìm kiếm trên BTree của MySQL thì performance của xử lý này là hoàn toàn vuợt trội.

(3) Thao tác này có thể được optimize rất nhiều dựa vào các lý thuyết tập hợp, hay các thư viện toán học cho big number.

Như vậy chúng ta có thể thấy bài toán tìm kiếm ban đầu đã được đưa về 3 bài toán nhỏ hơn, dễ optimize hơn.

Kết luận

Bài viết đã giới thiệu về việc sử dụng Boolean Logic trong Full Text Search Engine. Qua đó các bạn chắc đã hình dung ra phần nào khi các bạn gõ một câu lệnh tìm kiếm vào ô tìm kiếm của Google, những gì sẽ xảy ra đằng sau (mặc dù trên thực tế những gì google làm sẽ phức tạp hơn rất nhiều).

Tham khảo:

Full Text Search, Từ Khái Niệm đến Thực Tiễn (Phần 2)

Introduction

Trong phần 1, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về khái niệm Full Text Search, cũng như về Inverted Index. Qua bài viết đầu tiên, các bạn đã nắm được tại sao Inverted Index lại được sử dụng để tăng tốc độ tìm kiếm trong một “Full Text Database”. Đồng thời ở ví dụ của phần một, các bạn cũng đã thấy, để tạo ra Inverted Index thì các bạn phải tách được một string ra thành các term, sau đó sẽ index string đó theo term đã tách được. Chính vì thế việc tách string, hay còn gọi là Tokenize là một bài toán con quan trọng nằm trong bài toán lớn của Full Text Search. Ở bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 2 kĩ thuật Tokenize cơ bản là:

 • N-Gram
 • Morphological Analysis

N-gram

N-gram là kĩ thuật tokenize một chuỗi thành các chuỗi con, thông qua việc chia đều chuỗi đã có thành các chuỗi con đều nhau, có độ dài là N. Về cơ bản thì N thường nằm từ 1~3, với các tên gọi tương ứng là unigram(N==1), bigram(N==2), trigram(N==3). Ví dụ đơn giản là chúng ta có chuỗi “good morning”, được phân tích thành bigram:

1
"good morning" => {"go", "oo", "od", "d ", " m", "mo", "or", "rn", "ni", "in", "ng"}

Từ ví dụ trên các bạn có thể dễ dàng hình dung về cách thức hoạt động của N-gram. Để implement N-gram, chỉ cần một vài ba dòng code như sau, như ví dụ viết bằng python như sau:

1
2
3
4
5
6
def split_ngram(self, statement, ngram):
  result = []
  if(len(statement) >= ngram):
   for i in xrange(len(statement) - ngram + 1):
    result.append(statement[i:i+ngram])
  return result

Morphological Analysis

Morphological Analysis, rất may mắn có định nghĩa trên [wikipedia](http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%ACnh_th%C3%A1i_h%E1%BB%8Dc_(ng%C3%B4n_ng%E1%BB%AF_h%E1%BB%8Dc) bằng tiếng Việt. Định nghĩa khá dài dòng, các bạn có thể xem bằng [Tiếng Anh](http://en.wikipedia.org/wiki/Morphology_(linguistics) Về cơ bản Morphological Analysis (từ bây giờ mình sẽ gọi tắt là MA), là một kĩ thuật phổ biến trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Natural Language Processing). Morphological chính là “cấu trúc” của từ, như vậy MA sẽ là “phân tích cấu trúc của từ”, hay nói một cách rõ ràng hơn, MA sẽ là kĩ thuật tokenize mà để tách một chuỗi ra thành các từ có ý nghĩa. Ví dụ như cũng cụm từ “good morning” ở trên, chúng ta sẽ phân tích thành:

1
"good morning" => {"good", "morning"}

Để có được kết quả phân tích như trên, ngoài việc phải sở hữu một bộ từ điển tốt (để phân biệt được từ nào là có ý nghĩa, và thứ tự các từ thế nào thì có ý nghĩa), MA phải sử dụng các nghiên cứu sâu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mà mình sẽ không đi sâu ở đây. Thông thường các công ty lớn sở hữu các search engine của riêng họ(như Yahoo, Google, Microsoft..) sẽ có các đội ngũ nghiên cứu để tạo ra nhiều bộ thư viện MA riêng của họ, thích hợp với nhiều ngôn ngữ. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng các bộ thư viện được open source, hoặc sử dụng các package có sẵn trong các bộ full text search engine mà tiêu biểu là lucene.

Mở rộng

Các bạn đọc đến đây chắc hẳn sẽ có suy nghĩ, để phân tách chuỗi, thì rõ ràng phân tích theo MA là quá hợp lý rồi, tại sao lại cần N-gram làm gì? Như mình đã nói ở trên, để xây dựng MA thì cần một bộ từ điển tốt, để giúp cho máy tính có thể phân biệt được các từ có nghĩa. Như thế nào là một từ điển tốt, thì về cơ bản, từ điển tốt là từ điển chứa càng nhiều từ (terms) càng tốt. Tuy nhiên ngôn ngữ thì mỗi ngôn ngữ lại có đặc trưng riêng, và không ngừng mở rộng, không ngừng thêm các từ mới. Việc chỉ sử dụng MA sẽ gây ra một tác dụng phụ là có rất nhiều từ không/chưa có trong từ điển, dẫn đến không thể index, và do đó sẽ không thể tiến hành tìm kiếm từ đó được.

Vậy cách giải quyết như thế nào? Cách giải quyết tốt nhất là chúng ta sẽ kết hợp(hybrid) cả MA và N-gram. Cách hybrid thế nào thì sẽ tuỳ vào ngôn ngữ/ hoàn cảnh sử dụng, và cả performance cần thiết nữa. Về cơ bản thì những từ nào khó/không có thể phân tích được bằng MA, thì chúng ta sẽ dùng N-gram.

Kết luận

Qua bài viết lần này, các bạn đã hiểu thêm về 2 kĩ thuật tách từ (tokenize) cơ bản là N-gram và MA.

Sử dụng 2 kĩ thuật này như thế nào để index dữ liệu đầu vào, sẽ được giới thiệu trong các bài viết sắp tới.