Cách tạo webserice rest full

 

http://tungnt.net/su-khac-nhau-giua-web-service-wcf-wcf-rest-web-api/

http://tungnt.net/cach-tao-wcf-service-tra-ve-json-dung-cho-mobile-app/

https://stackoverflow.com/questions/9847564/how-do-i-get-asp-net-web-api-to-return-json-instead-of-xml-using-chrome

 

 

Một số phím tắt thường dùng trong VS

Ctrl-X or Shift-Delete – Cắt mục được lụa chọn

Ctrl-C or Ctrl-Insert – Copy mục được lụa chọn

Ctrl-V or Shift-Insert – Dán

Ctrl-Z or Alt-Backspace – Quay lại một bước

Ctrl-Y or Ctrl-Shift-Z – Ngược lại với hành động trên

Esc – Đóng một menu, hủy bỏ một thao tác trong cửa sổ hiện thời.

Ctrl-S – Lưu một file hoặc một cửa sổ trong dự án mà bạn đang làm ( thông thường là cửa sổ bạn đang làm việc)

Ctrl-Shift-S – Lưu tất cả các tài liệu trong dự án

Ctrl-P – In tài mà bạn đang trình bày

F7 – Chuyển từ design view sang code view

Shift-F7 – Chuyển từ Code view sang Design view

F8 – Di chuyển con trỏ sang mục tiếp theo, nó được sử dụng trong cửa sổ TaskList hoặc trong cửa sổ tìm kiếm

Shift-F8 
– Di chuyển con trỏ sang trước đó, nó được sử dụng trong cửa sổ TaskList hoặc trong cửa sổ tìm kiếm

Shift-F12 – Tìm một reference tới mục đang được chọn hoặc mục tại vị trí con trỏ

Ctrl-Shift-G – Mở file với tên đang được chọn tại vị trí con trỏ

Ctrl-/ – Chuyển hướng đến hộp lệnh tìm kiếm trên thanh Standard

Ctrl-Shift-F12
 – Chuyển tới nhiệm vụ tiếp theo trong cửa sổ TaskList

Ctrl-Shift-8
 – Quay trở lại trong Browse History – Sẵn có trong đối tượng trình duyệt hoặc cửa sổ Class View.

Alt-Left Arrow – Quay trở lại trong khi duyệt Web

Alt-Right Arrow – Ngược lại với hành động trên, quay lại bước trước đó trong khi duyệt Web